Historia 1999

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 1999 roku następujące przedsięwzięcia:

-                      Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży gminy Warta poprzez promowanie innowacyjnych metod działań profilaktycznych i psychokorekcyjnych - program umożliwił przygotowanie grupy nauczycieli z terenu gminy Warta do prowadzenia działań przeciwdziałających narastaniu dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży z tego obszaru. W programie uczestniczyło 30 osób.

-                      Modyfikacja środowiska szkolnego przez aktywność własną młodzieży - celem projektu było przekształcanie działań wychowawczych prowadzonych w szkole w celu tworzenia środowiska wspierającego ucznia w rozwoju i eliminującego czynniki szkodliwe. Realizacja projektu opierała się na szkoleniu młodzieży cieszącej się zaufaniem rówieśników, liderów samorządu uczniowskiego i nauczycieli zainteresowanych wspieraniem działań uczniowkich. W programie uczestniczyły 33 osoby ze środowiska lubelskiego.

 

-                      Program Aktywizacji Profesjonalnej Nauczycieli - Wychowawców - program pozwolił na podwyższenie umiejętności profesjonalnych umożliwiających prowadzenie działań profilaktycznych nauczycielom pracującym w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią (wielkie, anonimowe szkoły podstawowe działające w rejonach o wysokim wskaźniku bezrobocia). W programie wzięło udział 30 osób.

-                      Wychowawcy XXI wieku - celem projektu było przeszkolenie pracowników szkół i instytucji opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się planowaniem i prowadzeniem działań wychowawczych i profilaktycznych w celu usprawnienia umiejętności konstruowania zintegrowanych, środowiskowych programów działań wychowawczych zmierzających do przekształcania szkoły w środowisko wspierające ucznia w rozwoju i eliminujące czynniki szkodliwe. W programie uczestniczyło 30 osóby z terenu województawa lubelskiego.

-                      Rozwój osobowy i profesjonalny nauczycieli a ich postawy wobec reformy systemu oświaty - celem projektu było przeprowadzenie diagnozy postaw wychowawców i pedagogów wobec zmian w systemie oświaty w Polsce oraz oszacowanie osobowych i umiejętnościowych korelatów postaw. Rezultatem badań jest projekt zaleceń dla wdrażania reformy Uczestnikami programu było 500 osób z terenu całego kraju.

-                      Negocjacje wokół meritum - celem projektu było usprawnienie skuteczności działań profilaktycznych i wychowawczych dla młodzieży dysfunkcjonalnej poprzez działania edukacyjne przygotowujące liderów młodzieżowych i dorosłych profesjonalistów do porozumiewania się w ytuacjach konfliktowych i spornych pojawiających się w trakcie działań wychowawczych w środowiskach wysokiego ryzyka. W programie uczestniczyły 24 osoby.