Księgarnia

Szkolny Program Profilaktyki - istota, konstruowanie, ewaluacja
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE.................................................... .................................................. 7
Część I - OD WYCHOWANIA DO PROFILAKTYKI
W SZKOLE........................................................................................................ 9
1. Jaka jest istota działań wychowawczych?................................................. 10
2. Na czym polega profesjonalna profilaktyka
zachowań problemowych dzieci i młodzieży?.......................................... 19
3. Jakie są relacje między wychowaniem
a profilaktyką w szkole?................................................................................. 30
4. Jaka jest procedura konstruowania
szkolnego programu profilaktyki?............................................................. 33
5. Jak oceniać skuteczność szkolnego
programu profilaktyki..................................................................................... 39
Część II - ANALIZA SZKOLNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI...........................................................................................45
1. Ocena fazy wstępnej identyfikacji
problemów szkolnych.................................................................................... 46
- krok 1 - czy odniesiono się do programu
wychowawczego szkoły?..........................................................47
- krok 2 - czy prawidłowo dokonano identyfikacji trudności?.............53
-krok 3 - czy prawidłowo określono istotę problemu?.......................57
- krok 4 - czy odniesiono się do podstaw teoretycznych
wyjaśniających istotę problemu?...............................................60
2. Ocena fazy diagnozy sytuacji szkolnej......................................................66
-krok 1 -czy prawidłowo dobrano osoby poddane badaniom?............67
-krok 2 -jakie wykorzystano narzędzia diagnostyczne?.....................69
- krok 3 - czy prawidłowo przeprowadzono
badania diagnostyczne?................................................................72
- krok 4 - czy zaprezentowano analizę wyników badań?....................75
- krok 5 - czy sformułowano zalecenia
dla szkolnego programu profilaktyki?.................................77
3. Ocena fazy konceptualizacji szkolnego programu profilaktyki..............79
- krok 1 - czy prawidłowo określono cele
szkolnego programu profilaktyki?.........................................80
- krok 2 - czy prawidłowo określono zadania
szkolnego programu profilaktyki?.........................................81
- krok 3 - czy uwzględniono trzy poziomy
działań profilaktycznych?...........................................................82
- krok 4 — czy uwzględniono podstawowe
strategie profilaktyczne?............................................................83
- krok 5 - czy uwzględniono wszystkie
istotne grupy odbiorców wewnętrznych?................................84
- krok 6 - czy uwzględniono wszystkie
istotne grupy odbiorców zewnętrznych?................................. 89
- krok 7 - czy prawidłowo określono treści
szkolnego programu profilaktyki?.........................................90
4. Ocena fazy wdrażania szkolnego programu profilaktyki................. 102
- krok 1 - czy opracowano plan realizacji
szkolnego programu profilaktyki?........................................103
- krok 2 - czy określono osobistą odpowiedzialność
za poszczególne zadania?...........................................................105
- krok 3 - czy zaplanowano działania przygotowujące
środowisko szkolne do profilaktyki?.........................................107
- krok 4 - czy opracowano strategię pozyskiwania
uczestników działań profilaktycznych?....................................114
—krok 5 — czy określono wymagania kompetencyjne
od realizatorów działań profilaktycznych?..............................117
5. Ocena procedury ewaluacyjnej szkolnego programu profilaktyki................................................................120
-krok 1 -czy właściwie określono cele ewaluacji?............................121
- krok 2 - czy określono głównych realizatorów
i odbiorców ewaluacji?...............................................................125
— krok 3 — czy prawidłowo określono
wskaźniki ewaluacyjne?.............................................................130
- krok 4 - czy prawidłowo sformułowano pytania
na temat wskaźników ewaluacyjnych?................................133
— krok 5 — czy trafnie określono źródła
informacji ewaluacyjnych?..........................................................134
— krok 6 - czy zaprezentowano procedurę ewaluacyjną?..................135
— krok 7 - czy tramie dobrano metody
i narzędzia ewaluacyjne?.............................................................139
- krok 8 - czy zaprojektowano strategię gromadzenia
danych ewaluacyjnych?.............................................................147
— krok 9 - czy zaprezentowano analizę wyników
badań ewaluacyjnych?................................................................150
- krok 10 - czy przedstawiono interpretację wyników
badań ewaluacyjnych?..............................................................152
—krok 11 — czy dokonano porównania wyników badań
zplanowanymi celami profilaktycznymi?...........................153
- krok 12 - czy wykorzystano wyniki ewaluacji do modyfikacji
szkolnego programu profilaktyki?...................................... 154
ZAKOŃCZENIE............................................................................................................... 157
LITERATURA ŹRÓDŁOWA.....................................................................................159
SŁOWNICZEK WAŻNIEJSZYCH
TERMINÓW PROFILAKTYCZNYCH................................................................163
ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................................171
Cena: 19.50zł Ilość sztuk: