Księgarnia

Wspomaganie rozwoju dziecka - reprint elektroniczny

spis treści
WPROWADZENIE............................. 9
CZĘŚC I
WYCHOWANIE, JAKO PROCES TWORZENIA DZIECKU WARUNKÓW
DO ROZWOJU (opr. Robert Porzak).................. 13
1. Proces wychowania......................... 13
1.1. ¬ródła i drogi rozwoju....................... 14
1.2. Wychowanie a rozwój....................... 15
1.3. Wspomaganie rozwoju....................... 17
1.4. Osoby wspomagające rozwój.................... 18
2. Rozwój osobowości.......................... 18
2.1. Humanistyczne koncepcje osobowości............... 18
2.2. Dojrzewanie osobowości...................... 19
3. Cechy osób wspomagających rozwój................. 20
3.1. Empatia.............................. 20
3.2. Ciepło i opiekuńczość....................... 21
3.3. Otwartość i autentyzm....................... 21
3.4. Pozytywny stosunek i szacunek wspomagającego......... 22
3.5. Konkretność i specyficzność osoby wspomagającej........ 22
4. Umiejętności osób wspomagających rozwój............. 23
4.1. Umiejętności w zakresie rozumienia................ 24
4.2. Umiejętności dawania komfortu psychicznego i rozwojowego wykorzystywania kryzysów.................... 28
4.3. Umiejętności powodowania pozytywnych działań
i zmiany zachowania....................... 30
5. Rodzice i nauczyciele jako osoby wspomagające rozwój....... 31
Bibliografia............................... 33
CZĘŚĆ II
POZIOM INTELEKTUALNY DZIECKA A JEGO FUNKCJONOWANIE
PSYCHO-SPOŁECZNE (opr. Lilianna Kostańska)............ 35
1. Właściwości rozwoju dzieci o inteligencji niższej od przeciętnej ... 36
1.1. Rys historyczny.......................... 36
1.2. Właściwości rozwoju intelektualnego ............... 40
1.3. Charakterystyka funkcji percepcyjno-motorycznych........ 43
1.4. Pamięć i uczenie się........................ 45
1.5. Osobowość............................. 47
2. Klasa, jako środowisko determinujące sukces szkolny dziecka ... 53
5
2.1. Pozycja socjometryczna dzieci z normą umysłową
a osiągnięcia szkolne........................53
2.2. Pozycja socjometryczna w szkole masowej dzieci
o inteligencji niższej od przeciętnej.................54
2.3. Motywacja uczenia się dzieci o poziomie inteligencji niższym
od przeciętnego...........................55
3. Rodzina jako stymulator rozwoju jednostki..............57
3.1. Rola postaw rodzicielskich w prawidłowym rozwoju jednostki ... 57
3.2. Percepcja postaw rodzicielskich przez dzieci............60
Wnioski końcowe............................64
Bibliografia................................66
CZĘŚĆ III
ZABURZENIA W ZACHOWANIU - PRZYCZYNY, PRZEJAWY, ŚRODKI ZARADCZE (opr. Zbigniew B. Gaś)....................71
1. Specyfika okresu dojrzewania.....................71
2. Przyczyny i przejawy zaburzeń w zachowaniu nastolatków......73
3. Zapobieganie zaburzeniom przez konstruktywne wychowanie .... 77
4. Zapobieganie zaburzeniom przez doskonalenie
relacji wewnątrzrodzinnych......................84
5. Rola nauczyciela-wychowawcy w zapobieganiu zaburzeniom zachowania
u uczniów...............................90
Bibliografia................................104
CZĘŚĆ IV
REEDUKACJA - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
(opr. Irena Tarkowska)..........................107
1. Fragmentaryczne zaburzenia rozwoju.................107
2. Cele i kierunki pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju......108
3. Objawy trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym . 110
4. Proces reedukacji i jego uwarunkowania...............118
5. Ćwiczenia stymulujące rozwój podstawowych
funkcji psychofizycznych.......................124
5.1. Ćwiczenia usprawniające funkcję słuchową............124
5.2. Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową............129
5.3. Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej............133
5.4. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu...................134
Bibliografia................................137
CZĘŚĆ V
TERAPIA LOGOPEDYCZNA - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
(opr. Grażyna Krasowicz) ....................... . 139
6
1. O języku, mowie i rozwoju...................... 139
2. Czym naprawdę są zaburzenia mowy?............... 144
3. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami mowy? — uwagi ogólne..... 146
4. Doskonalenie wymowy dziecka — uwagi szczegółowe........ 147
5. Doskonalenie formy gramatycznej wypowiedzi — czyli uwagi szczegółowe o pracy nad kompetencją językową dziecka...... 151
6. Uniwersalna metoda profesora D. J. Bakkera............ 156
7. Podsumowanie............................ 157
Bibliografia............................... 158
CZĘŚĆ VI
MOJE REFLEKSJE NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
WOBEC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO (opr. Maria Chodkowska) . 159
1. Co to jest wychowanie?....................... 159
2. Zaburzenia biografii społecznej nasilające trudności wychowawcze . 161
3. Przyczyny i konsekwencje niepowodzeń uczniów niepełnosprawnych
w szkole masowej.......................... 166
4. Wychowawcze oddziaływania wobec dzieci niepełnosprawnych fizycznie o niższym niż przeciętny rozwoju umysłowym w okresie adaptacji
do nowego środowiska szkolnego.................. 169
5. Wychowawcze oddziaływania w dalszym okresie nauki szkolnej . . 175 PROPOZYCJE LITERATURY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW...... 183

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia)

 

 

Cena: 20.00zł Ilość sztuk: