Aktualności

2006-09-24
Badania w OHP, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Młodzieży
Fundacja „Masz Szansę” realizuje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 (priorytet: „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; działanie: „Promocja aktywnej polityki społecznej przez wsparcie grup szczególnego ryzyka”) projekt badawczy „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, finansowany ze środków EFS. Kierownictwo merytoryczne projektu sprawuje prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś, krajowy konsultant w zakresie wychowania i profilaktyki, zaś wiodący wykonawcy to pracownicy Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii UMCS: dr Robert Porzak, dr Wiesław Poleszak i dr Małgorzata Sitarczyk – uznani specjaliści w zakresie działań korekcyjnych wobec dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu ocenę jakości oraz usprawnienie działania ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.