Program Rówieśniczego Doradztwa

Celem programu jest przygotowanie grupy młodzieży i nauczycieli do pełnienia roli "rówieśniczych doradców" w swoim środowisku szkolnym (metoda wczesnej interwencji o charakterze działań nieprofesjonalnych).

Program bazuje na istniejącej w danym środowisku szkolnym nieformalnej sieci wsparcia rówieśniczego i umożliwia usprawnianie umiejętności potrzebnych w kontaktach pomocnych. Obejmuje on:

a) badania ankietowe w celu identyfikacji nieformalnej sieci wsparcia rówieśniczego oraz poznania podstawowych problemów w środowisku szkolnym;

b) identyfikację kandydatów na rówieśniczych doradców;

c) przeprowadzenie tygodniowego warsztatu wyjazdowego, ukierunkowanego na zwiększanie świadomości siebie i usprawnienie umiejętności pomocnych;

d) warsztaty szkolne dla rówieśniczych doradców i nauczycieli;

e) comiesięczne sesje monitorujące przebieg programu.

Efektem programu jest usprawnienie działalności pomocnej nastolatków, funkcjonujących pierwotnie w ramach nieformalnej sieci wsparcia rówieśniczego oraz:

- zwiększa poczucie odpowiedzialności młodzieży za to, co dzieje się w szkole i za swoich rówieśników;

- ułatwia współdziałanie między młodzieżą a kadrą pedagogiczną;

- ujawnia szereg problemów, które dotąd pozostawały poza świadomością personelu pedagogicznego szkoły, a tym samym stwarza szansę na ich rozwiązanie;

- ułatwia kontakt młodzieży kryzysującej ze specjalistami niosącymi pomoc w tym zakresie;

- w efekcie znacznie obniża poziom zagrożenia patologią w środowisku szkolnym.

Okres realizacji - programy tego typu prowadzimy od 1992 roku w wielu środowiskach szkolnych. Kilka edycji miało miejsce również na zlecnie OHP. Przeszkoleni przez Fundację realizatorzy działają samodzielnie i realizują programy zarówno w swoich środwiskach pracy, jak i wspomagają realizację w innych środowiskach.